V naší Hodolanské farnosti působí několik skupin, do kterých se – v případě zájmu – můžete také aktivně zapojit. Níže najdete jejich stručný popis. 

V případě zájmu o podrobnější informace nebo zapojení se do některé ze skupin se můžete obrátit na paní Miloslavu Duškovou.

Více informací k liturgickému zpěvu a biblickým hodinám vám ráda poskytne paní Jana Turková.


Adopce na dálku

Naše skupinka devíti maminek se stará o vzdělání jednoho děvčátka na Haiti. Každé čtvrtletí posíláme určitý obnos na její vzdělávání. Ročně tato částka činí 6.500,- Kč.


Biblické hodiny

Biblické hodiny probíhají na faře Olomouc-Hodolany, Purkyňova 5. Konají se mimo letní prázdniny jednou za 14 dní, vždy ve středu v 18:45 hod. Zvonek „FARNÍ ÚŘAD“.

Čteme a snažíme se pochopit doslovný smysl Písma svatého, doufáme však, že ve společenství víry budeme inspirováni k osobnímu přijetí Božího slova. Odborné exegezi a teologii sice zcela neunikneme, ale od účastníků se nežádá nic kromě „uhlířské víry“ či aspoň obyčejného zájmu. Farníci i vy, kteří farníky nejste, bez rozpaků přijďte, budete stálými účastníky srdečně uvítáni bez ohledu na to, jestli jdete poprvé a naposledy, jestli budete chodit, jak vás napadne, nebo se sami stanete stálými účastníky. Nemusíte mít s sebou nutně ani tu bibli, i když se hodí.

Bližší informace získáte osobně u paní Jany Turkové nebo na této stránce. Kromě jiného jsou tam uvedena data nejbližších biblických hodin a témata či texty, které budeme probírat.


Liturgický zpěv

Jsme 15členné amatérské hudební těleso, smíšený sbor zpívající obvykle a capella nebo s doprovodem varhan. Jsme dědici úctyhodné kontinuální tradice chrámového sborového zpěvu v naší farnosti. V roce 2019 si připomeneme 75. výročí založení farní pobočky Cyrilské jednoty. S úctou se hlásíme ke svým předchůdcům. Nacvičujeme obvykle na Vánoce, Velikonoce a svatodušní svátky. Každou neděli podporujeme Boží lid při zpěvu ordinaria, responzoriálního žalmu a verše před evangeliem.

Zájemci o liturgický zpěv s elementárním hudebním sluchem a smyslem pro rytmus jsou mezi námi vítáni. Přijďte kdykoli na zkoušku. Noty znát nemusíte. Bližší informace získáte osobně u paní Jany Turkové nebo na této stránce. Kromě aktuálně nacvičovaného repertoáru jsou zde uvedena i data nejbližších zkoušek.


Modlitby matek

Modlitby matek (MM) vznikly  v roce 1995 v Anglii, kdy si jedna babička devíti vnoučat po přečtení brožurky „Co to děláme našim dětem“ uvědomila, že se jí nelíbí, v jaké společnosti by děti měly vyrůstat. Stejného názoru byla i její švagrová, maminka osmi dětí. Obě cítily, že je Pán volá, aby se modlily nejen za své děti, ale i za ty, za které se modlit nemá kdo. Po měsíci modliteb se k nim přidaly další tři maminky a tak vznikla první skupinka MM.

Setkáváme se na faře jednou za 14 dní – v pondělí – první skupina maminek od 18:00 hodin, druhá skupina od 20:00 hodin.

Svěřujeme Pánu své problémy – neumím to Pane vyřešit, odevzdávám Ti to – ve správnou dobu Pán svým neuvěřitelným způsobem problémy řeší. Za 20 let působení se toto hnutí rozšířilo do celého světa. Můžeme opravdu klidně spát, protože v době, kdy spíme, se i za naše děti modlí maminky například v Austrálii či jiných zemích světa a tak se – díky časovému posunu – modlíme za děti 24 hodin denně. Díky tomuto láskyplnému řetězu modliteb je zeměkoule omotaná láskou Panny Marie.


Schönstattské hnutí

Pravidelně se scházíme jako skupinka Schönstattských maminek na faře v Hodolanech každé pondělí, (mimo 2. týden v měsíci) v 18.00 hodin ke společným modlitbám.

Schönstattské hnutí vzniklo před 100 lety v Německu, ve staré hřbitovní kapli v Schönstattě – Vallenderu 18. 10. 1914. Hnutí je založeno na  úmluvě lásky a důvěře k Panně Marii. Člověk, se dává sám, osobně, Panně Marii k dispozici. Stává se jejím nástrojem. Zakladatelem hnutí je páter Josef Kentenich, který byl v té době spirituálem malého semináře pallotinů. Dnes je hnutí rozšířeno do celého světa.

Hnutí má vlastní putovní svatyňky. Svatyňka s obrazem Matky s Ježíšem navštěvuje každé 3 dny někoho z farníků, dokonce i nepraktikující věřící, kteří si o ni požádají. V rámci měsíce tak Panna Maria navštíví 10–12 rodin a to již několik let i v naší farnosti. Více informací o Schonstattském hnutí můžete nalézt na stránkách www.schoenstatt.cz.

V případě zájmu přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás.


Společenství živého růžence

Členové si vždy kolem  prvního dne v měsíci vyměňují desátek živého růžence a modlí se buď na úmysly sv. Otce nebo na úmysly farnosti nebo na svůj úmysl. Čas od času bývá také sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy živého růžence.


Tříkrálová sbírka

Již desátým rokem se naše farnost zapojila do Tříkrálové sbírky (TKS) pořádané Charitou ČR – největší celorepublikové dobrovolnické akce v České republice. V naší farnosti se naposled zapojilo celkem pět skupinek, nicméně území celé farnosti ještě zdaleka není pokryto, proto by bylo pěkné, kdyby se mohly zapojit také další rodiny s dětmi. Vždyť kdo jednou zažil koledování, určitě na to dlouho nezapomene. Tříkrálová melodie mu zní dlouho v uších. Radost, kterou koledníci přinášejí, svět dát nemůže.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Registraci kolednických skupinek a více informací o TKS naleznete na webu www.trikralovasbirka.cz.