Duchovní správa

Hodolany snad od svého založení jež duchovní správou náležely ke kostelu Panny Marie v Olomouci. Nacházel se západně od arcibiskupské residence asi 400 kroků vzdálen od hlavního vchodu do této residence. Na místě, kde kostel stál, je teď budova v níž umístěna okresní politická správa. Ještě do dneška vedlejší ulice směřující k portálu arcibiskupské residence má dle kostela jméno „mariánská ulice“. Mimo Hodolany náležely k onomu kostelu také Bělidla, Chválkovice, Droždín, Týneček. Černovír a Hejčín. Kostel Panny Marie byl 31. prosince 1781 odsvěcen, ve vojenské skladiště přeměněn a konečně v červenci 1839 úplně zbořen. Kostel ten byl dosti veliký. Byl 50 kroků dlouhý a 30 kroků široký. Krátký čas od r. 1781 až do roku 1784 přifařeny byly pak Hodolany ke kostelu sv. Michala v Olomouci. V r. 1784 Hodolany „sub erectione et dislocatione novarum parochiarum et capelaniarum ad mandatum Josefi II. Imperatoris“ přifařeny ke kostelu v Holici, kamž také r. 1785 nově založená osada Rolsberk přifařena byla. Celých sto let to trvalo než Hodolanští začali pomýšlet na stavbu vlastního kostela a založení samostatné duchovní správy v Hodolanech. Podnět k tomu zavdala nutná stavba kostela nového v Holici, na níž přispívati dle zákona všecky přifařené obce měly. Starý kostel Holický r. 1885 byl již v tak ubohém stavu, že hrozil sesutím. Proto tehdejší nový farář, Karel Schubert, žádal koncem roku 1885 o povolení stavby nového kostela. Vznikla hned v Hodolanech myšlenka postaviti svůj vlastní kostel. Bylo to tedy asi r. 1880 a příštích letech r. 1885 po příchodu nového faráře do Holice, kdy Hodolanští, aby se vyhnuli povinnosti přispívati na stavbu kostela Holického, poprvé na stavbu kostela v Hodolanech pomýšleli. Za tím účelem podali r. 1886 a sice 3. dubna pod číslem 193 žádost k zemskému výboru v Brně, aby směli na stavbu kostela a fary užíti část svého kmenového jmění. Žádost byla přípisem zemského výboru ze dne 8. května 1886, čís. 11.814 příznivě vyřízena. Doslovný opis toho přípisu zní:

Představenstvo obce
v Hodolanech
okres Olomoucký

K žádosti ze dne 3. dubna 1886 č. 193 prostřednictvím c. k. okresního (konec strany 7) hejtmanství v Olomouci sem předložené, usnesl se mor. výbor zemský v dnešním svém sezení na tom, v případě že obec Hodolanská z farnosti Holické vyloučena a jí zřízení samostatné fary povoleno bude, na základě § 97 obecního zákona, uděliti povolení, aby obec Hodolanská z kmenového jmění svého, kapitály na domech č. 11 a 1 v Hodolanech, pak na usedlosti čís. 63 tamtéž pojištěné a konečně v občanských záložnách v Olomouci a v Holici uložené, celkem v obnosu 12.170 zl 82 kr., pak zbývající výtěžek odprodaného pozemku par. č. 419 v obnosu 48.797 zl. K vystavění kostelní a farní budovy a zřízení samostatné fary v Hodolanech upotřebiti a k témuž účelu obecní pozemky par. č. 433/2 a 434 ve výměře 3 jiter 885 sáhů odprodati směla.

Představenstvo obce se při navrácení příloh nařizuje, aby především o vyloučení obce Hodolanské z farnosti Holické a o povolení ku zřízení samostatné fary v Hodolanech na příslušném místě zakročilo a dotyčné povolení sem předložilo, načež povolení k upotřebení nadřečených částek kmenového jmění ku zřízení samostatné fary a ku stavbě kostelní budovy konečné platnosti nabude. Než se tak stane, nemá se ani ku stavbám ani k upotřebení kmenového jmění přikročiti.

V Brně, dne 8. května 1886.

Zemský hejtman
Felix hrabě Vetter v/r

Jestliže stavba krásného a velikého kostela Holického (bez vnitřního zařízení) v r. 1887 až 1888 provedená, vyžadovala obnos bez vnitřního zařízení 35.211 zl., byl by obnos zemským výborem z kmenového jmění povolený v celkové sumě 60.967 zl. a přičítal-li by se k tomu obnos vytěžený prodejem obou pozemků čítajících dohromady rozlohy 10 ½ měřice dávno dostačil na postavení velikého kostela a pěkné farní budovy. Jistě by nebyli scházeli i dobrodinci, takže by i vnitřní zařízení kostela hravě bylo zdoláno. Že Hodolanští zástupcové obce pokusili se o stavbu kostela v r. 1886 jen z toho důvodu, aby se vyhnuli přirážkám na stavbu kostela Holického, dokázala blízká budoucnost. Když kostel Holický v r. 1888 byl dostavěn, nehnuli (konec strany 8)

pak ani prstem v té záležitosti, až Holický farář P. Schubert častěji se pokoušel oživiti v Hodolanech onu akci. Nejvhodnější doba tak se propásla.

Tuto část přepsala paní Marie Šafářová
Chcete se zapojit a s přepisováním kroniky Hodolanské farnosti nám pomoci? Dejte nám vědět.

Comments are closed.