10

Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudební nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně povznést mysl k Bohu a vyššímu světu.

Konstituce o posvátné liturgii, čl. 120

Varhany hodolanského farního kostela byly postaveny v r. 1913 za 4000 korun jako op. 243 kutnohorským závodem Jana Tučka (+1913). Aby se ušetřilo za měchošlapa, byl k nástroji ihned připojen elektrický ventilátor za 570 korun. Během I. světové války došlo k rekvíraci 29 kvalitních cínoolověných prospektových píšťal a bylo za ně vojenskou správou vyplaceno 899 korun. Němý varhanní prospekt byl nově osazen až v r. 1928 a zároveň musela být provedena velká rekonstrukce celého nástroje za 7700 korun, „protože mnohé píšťaly vůbec nezněly, jiné pak se ozývaly ustavičně mezi hrou.“

Varhany nebyly postaveny kvalitně, proto bylo nutné je velmi často opravovat: 1935 za 3500 korun R. Maderem z M. Berouna, 1946 za 13000 korun J. Klossem z Krnova, 50. a 70. léta firmou Továrna na varhany, n. p., Krnov, 1999 a 2002 firmou Rieger-Kloss, Krnov. Vzhledem k tomu, že nástroj byl po r. 2000 již ve velmi špatném technickém stavu a již od 50. let 20. stol. se počítalo s přestavbou nebo novostavbou kvalitních varhan, bylo rozhodnuto duchovním správcem P. Bohumírem Vitáskem a farní radou v r. 2009 o jeho celkové rekonstrukci a rozšíření. K tomuto náročnému dílu byl vybrán varhanář J. Stavinoha z Valašské Bystřice, který celé dílo provedl v letech 2010–2016 za 1500000 Kč.

Během rekonstrukce se pravidelně vybíralo každý měsíc v kostele, přicházely sponzorské dary od fyzických i právnických osob, pořádalo se celkem 12 benefičních koncertů a nemalou částkou přispělo i Statutární město Olomouc; celkem se vybralo přes 500000 Kč na farních sbírkách, přes 500000 Kč na sponzorských darech a zbývající část byla doplacena dotacemi, farností a koncerty. Velké poděkování patří nejen všem dárcům, sponzorům a podporovatelům díla, ale i zhotoviteli a zástupcům farnosti za organizaci a odvedené dílo.

Obnovené varhany byly slavnostně požehnány při bohoslužbě v neděli 18. 9. 2016 hodolanským farářem p. Janem Koblížkem.

Jan Gottwald, organolog Arcidiecése olomoucké

 


statutární město Olomouc

statutární město Olomouc

 

Statutární město Olomouc poskytlo ze svého rozpočtu na generální rekonstrukci varhan 295 000 Kč.

Městu Olomouc, a zvláště pak panu primátorovi M. Novotnému upřímně děkujeme za poskytnutí finančních prostředků.

 


 

Soupis píšťal naleznete v přiloženém PDF letáčku.

Comments are closed.